Winter is coming

Winter is coming

Er fisken din forberedt?  

Sår- og behandlingsrelaterte skader på fisk i oppdrettsnæringen er rapportert til å være en av de mest alvorlige helseproblemene som bidrar til nedsatt vekst, nedsatt fiskevelferd og redusert overlevelse (Fiskehelserapporten, 2022). Om vinteren vil de kalde temperaturene bidra til at hudskader og sår lukker seg saktere, samtidig som at typiske sårbakterier trives bedre. Dette bidrar til at håndtering i forbindelse med behandling mot lakselus er risikofylt siden dette kan gi grunnlag for sårdannelse, redusert helsestatus og tilvekst i tiden etter behandling. 

Dokumentert god effekt i feltforsøk

Riktig ernæring er et viktig verktøy i verktøykassen for oppdretteren når fisken går gjennom en utfordrende periode i sjø. 

Siden høsten 2020 og frem til i dag har det vært gjennomført en rekke feltforsøk langs kysten i forbindelse med vinterfôring. Resultatene viser at fiskegrupper som har blitt styrket i forkant av vinterperioden har en bedre ytre velferdsscore, betydelig bedre tilvekst og lavere dødelighet gjennom vinteren som følge av at fisken har hatt en bedre helse. Det at forsøksgruppene har hatt mindre sår har gitt lavere nedklassing ved slakt for de gruppene som har blitt slaktet i vinterhalvåret. Dette har gitt en høyere fortjeneste for oppdretter. 

Produktspesialist helse Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik påpeker at resultatene fra feltforsøkene akkumulert sett viser god effekt. Det at høyere andel av fisken har klart seg gjennom vinterperioden uten store sår viser at fisken i disse gruppene får en bedre velferd. Dette er et godt utgangspunkt når målet er at fisken skal vokse seg stor der det i et kost-nytte perspektiv vil lønne seg at fisken kan bruke sin energi på å vokse fremfor å restituere seg i forbindelse med sårheling.

Bilde 1: Lokalitetene som har vært involvert i storskala
fôringsforsøk er godt distribuert fra sør til nord. 

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet hvis du ønsker å vite mer om vinterfôring tilpasset din lokalitet

Betydelig gevinst med SmartCare

Tegnebrett 1-1
  • Det ble i perioden 2019-2023 gjennomført feltforsøk relatert til skinnhelse ved 9 kommersielle oppdrettsanlegg. 
  • Figur til høyre viser at bruk av helsefôr gav totalt 31 % lavere dødelighet enn kontroll (kommersielt vekstfôr). 
  • Figur til venstre viser at det er mindre andel alvorlig score (score 2 og 3) i SmartCare gruppene sammenlignet med kontrollgruppene. 
  • Figur til venstre viser at lokalitetene var fulgt opp med FISHWELL-scoring underveis i forsøkene. 

Snakk med oss om din vinterfôrstrategi

Ønsker du å høre mer om vinterfôring og hvordan dette kan bidra til en bedre vintersesong? Ta kontakt for mer informasjon eller for å planlegge et godt fôrregime gjennom vinteren for din fisk.